• Ochrona nieruchomości City Security

    SUFO

    CITY SECURITY


SUFO


 

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) to zewnętrzne firmy ochroniarskie, funkcjonujące jako wewnętrzne służby ochrony. Tworzone są na podstawie Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z 1997 roku, a nadzór nad ich działalnością sprawuje Komendant Główny Policji. Najważniejszym zadaniem SUFO jest zapewnieni bezpieczeństwa, w szczególności zaś ochrona obiektów wojskowych, a także konwojowanie osób, ładunku oraz sprzętu wojskowego.

Jednostki SUFO powstają jako prywatne firmy, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług bezpieczeństwa, a także posiadają pozwolenie na broń na okaziciela. Do obowiązków SUFO należy również współpraca z policją, strażą pożarną, służbami ochrony cywilnej oraz strażami miejskimi w zakresie świadczenia usług bezpieczeństwa.

Nasz ekspert


 

Jerzy Mróz
jerzy.mroz@citysecurity.pl

Menager specjalizujący się w ochronie obiektów obowiązkowej ochrony oraz jednostek wojskowych.  Zajmuje się opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji umów, sprawuje nadzór nad służbami ochrony oraz magazynami broni, kontroluje przestrzeganie przyjętych standardów i procedur w toku realizacji usług. 
W  przeszłości pełnił służbę w Policji  - w służbie prewencyjnej, kryminalnej oraz wspomagającej działalność policji - oraz w Wydziale ds. Przeciwdziałania Terroryzmu  Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Obecnie opierając się o  swoje doświadczenie i wiedzę pełni stanowisko Dyrektor Operacyjny ds. SUFO w City Security. 

Uprawnienia zawodowe

  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
  • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadana broni z wpisem „B, M, H, S”.

Wykształcenie:

  • Wyższe studia zawodowe w zakresie prawno – administracyjnej ochrony porządku publicznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
  • Studia wyższe magisterskie w zakresie prawa z tytułem magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
  • Studia podyplomowe w zakresie  organizacji i zarządzania  w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt